About Us

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ร่วมกับศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ

ด้วยเหตุผลในด้านการปฏิบัติงานให้เกิดความรัดกุม และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการของโครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งเกิดจากกลุ่มนักการศึกษาที่สนใจการศึกษาทางเลือก อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง จึงริเริ่มจัดตั้งสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้โดยครอบครัว เพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษาและกำกับดูแล โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่พ.ศ. 2556 ซึ่งต่อมาได้เห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนอรุณ

ศูนย์การเรียนแห่งนี้ เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีทัศนะต่อการศึกษาตรงกัน คือ เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ และการศึกษาที่ แท้จริง คือ สิ่งที่ผู้เรียนเห็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้ ก็คือการวางรากฐานของการเรียนรู้ ผ่านการค้นคว้า เข้าถึงข้อมูล คิด วิเคราะห์ จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อเป็นไปได้เช่นนี้ ผู้เรียนก็จะมีทักษะสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามความสนใจได้อย่างไม่สิ้นสุด และมีประสิทธิภาพ และตลอดระยะเวลา 7 ปี ที่จัดการศึกษาแบบทางเลือก ภายใต้โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณได้  มุ่งเน้นการบูรณาการ และพัฒนาไปสู่การทำโครงงานกิจกรรม มีผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ไปแล้ว รวม 5 รุ่น ดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, มหาวิทยาลัยมหิดล คณะการแพทย์แผนไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  และจบมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์การกีฬา เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยการเรียนในระบบพรีดีกรีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยม 4 ผู้เรียนสามารถเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างดี เนื่องจากมีพื้นฐานของการทำโครงงานกิจกรรม ซึ่งใกล้เคียงกับการทำวิจัยในการศึกษาระดับสูง และผู้เรียนมีพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์ สรุปบทเรียน การวิเคราะห์ ประเมินมาก่อน สมาคมฯจึงเกิดแนวคิดที่จะรวบรวมโครงงาน การเรียนรู้ที่ผู้เรียนกำหนดขึ้น ประมวลผลสำเร็จ ปัญหา ข้อจำกัดต่าง ๆ ในรูปแบบของการวิจัย ไม่เพียงเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจที่จะเลือกเรียนในแบบทางเลือกดังกล่าวในอนาคต หากยังเป็นการตรวจสอบ ประเมินผล และประมวลข้อดีข้อเสียของการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ ซึ่งสมาคมใช้คำว่า Project – Based Learning โดยติดตามจากกลุ่มเป้าหมายจริง ที่ผู้ทำวิจัยเข้าใจพื้นฐานของแต่ละรายอย่างถ่องแท้ เป็นการลดความคลาดเคลื่อนจากความไม่เข้าใจในการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นฐานข้อมูลของการพัฒนาระบบ

กระบวนการเรียนรู้ สำคัญกว่าความรู้

Meet The Team

7 ปีของโครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ นำมาสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ

สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้
โดยครอบครัว

คณะทำงานและ
ครอบครัวบ้านเรียน

ศูนย์การเรียน
รุ่งอรุณ

Frequently Asked Questions

คำถามต่าง ๆ ที่บ้านใหม่ยังมีความสงสัย ได้รวบรวมมาไว้ ณ ที่นี้

ถ้ายังมีคำถามอื่น ๆ สามารถติดต่อเราได้ในทันที 

การจดทะเบียนกับศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ ทางผู้จัดการศึกษาจะต้องเข้าร่วมเวิร์คช็อป ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อฟังแนวทางของศูนย์การเรียน การจัดทำแผนรายบุคคล  การทำร่องรอยการเรียนรู้  และการวัดประเมิน จากนั้นจะมีกลุ่มเพื่อพูดคุยกันต่อเนื่อง จึงจะเปิดรับสมัคร

  • เวิร์คช็อปจะจัด 2 วันในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
  • กำหนดการจะแจ้งล่วงหน้าประมาณปลายเดือนธันวาคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์
  • ค่าใช้จ่าย 1200 บาท รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง 4 มื้อ
  • โดยมีเนื้อหาไม่เหมือนกัน ผู้จัดการศึกษาจะต้องเข้าร่วมทั้งสองวัน

ทางศูนย์การเรียนจะมีแผนกลางของศูนย์การเรียน เป็นกลุ่มการเรียนรู้ซึ่งครอบคลุมรูปแบบการจัดการได้ครบถ้วน โดยครอบครัวจะต้องเป็นผู้ลงรายละเอียดในแต่ละกลุ่มว่ามีเป้าหมายการเรียนรู้อะไร มีกระบวนการเรียนหรือวิธีการจัดการเรียนรู้อะไรบ้างในแต่ละกลุ่ม 

Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid equidem expetenda concludaturque, ut est adversarium accommodare. Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid tibique petentium.
Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid equidem expetenda concludaturque, ut est adversarium accommodare. Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid tibique petentium.
Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid equidem expetenda concludaturque, ut est adversarium accommodare. Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid tibique petentium.
  • ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง หลังจากจบเวิร์คช็อปในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว โดยเปิดให้ส่งใบสมัครในเดือนมีนาคม โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปแล้วเท่านั้น
  • เปิดรับตั้งแต่ระดับชั้น ประถม 1 ถึงมัธยม 4

โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณก่อตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยความร่วมมือของโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมบ้านเรียนไทย แต่ในปีการศึกษา 2563 ทางคณะทำงานพ่อแม่ในโครงการได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้โดยครอบครัว และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรุ่งอรุณโดยองค์กรเอกชน   แต่ยังคงแนวทางเดิมของโครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ และการดำเนินการต่าง ๆ ยังคงมีกิจกรรมร่วมกัน และเป็นกลุ่มบ้านเรียนรุ่งอรุณเช่นเดิม

Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid equidem expetenda concludaturque, ut est adversarium accommodare. Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid tibique petentium.
Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid equidem expetenda concludaturque, ut est adversarium accommodare. Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid tibique petentium.
Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid equidem expetenda concludaturque, ut est adversarium accommodare. Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid tibique petentium.
Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid equidem expetenda concludaturque, ut est adversarium accommodare. Lorem ipsum dolor sit amet, te has solet postea. Voluptua quaestio dissentias has ex, no eum aliquid tibique petentium.