การจัดการเรียนรู้โดยครอบครัว

ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ

About Us

Roong Aroong Learning Center

ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณเกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีทัศนะต่อการศึกษาตรงกัน คือ เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ และการศึกษาที่แท้จริง คือ สิ่งที่ผู้เรียนเห็นประโยชน์  เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่มีที่สิ้นสุด 

ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้ ก็คือการวางรากฐานของการเรียนรู้ผ่านการค้นคว้า เข้าถึงข้อมูล คิดวิเคราะห์ จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อเป็นไปได้เช่นนี้ ผู้เรียนก็จะมีทักษะสามารถเริ่มต้นเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตามความสนใจได้อย่างไม่สิ้นสุด และมีประสิทธิภาพ

พร้อมไปกับการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้นำมาสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นการผสมผสานระหว่างการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านการออกแบบ วางแผน ค้นคว้า วิเคราะห์ ประเมินก่อนและหลังการลงมือปฏิบัติ จนเกิดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร จัดการประกอบกับสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้โดยครอบครัวมีแนวคิดที่จะติดตามศึกษาวิจัยถึงรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการการเรียนรู้/บูรณาการ ควบคู่ไปพร้อมกันในระยะยาวเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการต่อการศึกษาทางเลือก จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรุ่งอรุณขึ้น

ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ อันเป็นสถานศึกษาภายใต้สมาคมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยครอบครัว  เป็นผู้จัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆ ดังนี้

เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ใช้การทำโครงงานกิจกรรม และการบูรณาการความรู้ผ่านการค้นคว้าในระดับต่าง ๆ เป็นแนวทาง โดยมีการติดตามศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว

เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่พร้อมจะเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานกิจกรรมเป็นสื่อ ไปยังเครือข่ายสถาบันการศึกษา หรือ กลุ่มองค์กรที่สนใจ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม

เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ส่งเริมการเรียนรู้ที่สมดุลระหว่างทักษะ – ความรู้ – จริยธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนในศูนย์การเรียนให้เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ มีคุณธรรม มีจิตอาสา มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รู้จักช่วยเหลือสังคม ชึมชน และเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

ตลอดระยะเวลาของโครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ  อันเป็นโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมบ้านเรียนไทย  มีผู้เรียนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย และขณะนี้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยไปแล้ว 5  รุ่น รวมถึงช่วงชั้นอื่น ๆ อันเป็นการร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น

ใบอนุญาติ

กระบวนการเรียนรู้ สำคัญกว่าความรู้

FAQ

ที่นี่มีคำตอบสำหรับคำถามที่ถูกถามบ่อยครั้งเกี่ยวกับศูนย์การเรียนของเรา

หากมีคำถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเรา

โครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณก่อตั้งมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยความร่วมมือของโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมบ้านเรียนไทย แต่ในปีการศึกษา 2563 ทางคณะทำงานพ่อแม่ในโครงการได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการเรียนรู้โดยครอบครัว และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรุ่งอรุณโดยองค์กรเอกชน   แต่ยังคงแนวทางเดิมของโครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ และการดำเนินการต่าง ๆ ยังคงมีกิจกรรมร่วมกัน และเป็นกลุ่มบ้านเรียนรุ่งอรุณเหมือนกัน

การจดทะเบียนกับศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ ทางผู้จัดการศึกษาจะต้องเข้าร่วม Workshop ในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อฟังแนวทางของศูนย์การเรียน การจัดทำแผนรายบุคคล  การทำร่องรอยการเรียนรู้  และการวัดประเมิน จากนั้นจะมีกลุ่มเพื่อพูดคุยกันต่อเนื่อง จึงจะเปิดรับสมัคร

 • ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณเปิดรับสมัครปีละ ครั้ง หลังจากจบเวิร์คช็อปในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว โดยจะเปิดรับในเดือนมีนาคม และจะรับสมัครเฉพาะผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปแล้วเท่านั้น
 • เปิดรับตั้งแต่ระดับชั้น ประถม ถึงมัธยม 4

สำหรับทุกบ้านจะมีกิจกรรมบังคับประจำปี ประมาณ 3 กิจกรรม กิจกรรม Share & Tell เป็นการวัดประเมินเทอม 1 , กีฬาสีครอบครัวบ้านเรียนรุ่งอรุณ , กิจกรรม เด็กเรา เล่าเรื่อง เป็นการวัดประเมินเทอม 2  โดยกิจกรรมต่าง ๆ จะมีการแจ้งเป็นปฎิทินการศึกษาล่วงหน้า 

สำหรับบ้านใหม่ จะมีกิจกรรมเพิ่มคือ ปฐมนิเทศ และกิจกรรมก่อนเข้าคือ Workshop บ้านใหม่ , การสัมภาษณ์ครอบครัว 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 6,000 บาท ไม่นับรวมค่ากิจกรรมบังคับ ซึ่งส่วนใหญ่จะประมาณ 300 บาท และกิจกรรมตามความสมัครใจ ขึ้นอยู่กับกิจกรรม

คุณสมบัติ                       

 • ประถม ผู้เรียนจะต้องมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์  (เป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) โดยไม่ต้องมีวุฒิอนุบาล มาก่อน
 • ประถม 2 – มัธยม 2  ผู้เรียนจะต้องมีวุฒิการศึกษาตามระดับชั้น โดยมีใบ ปพ.1 ของชั้นการศึกษาก่อนหน้ามาแสดง  (ไม่มีการประเมินช่วงชั้น)
 • มัธยม 4 จะเป็นการพิจารณารายบุคคลถึงความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยครอวครัว อาจมีการกำนหดให้ผู้เรียนต้องเข้าร่วม Workshop ด้วย

เกณฑ์การรับสมัคร           

 • ผู้จัดการศึกษาเข้าร่วมเวิร์คช็อปบ้านใหม่ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางของศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ จำนวน 2 วัน
 • ครอบครัว (บิดา มารดา และเด็ก) เข้ารับการสัมภาษณ์
 • ตัวอย่างร่องรอยการเรียนรู้ 1 กิจกรรม  
 • แผนการจัดการศึกษารายบุคคล

 

รูปแบบการเรียนการสอนสำหรับครอบครัวในศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ และโครงการบ้านเรียนรุ่งอรุณ ครอบครัวสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามวิถีของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบูรณาการ  การตั้งโต๊ะเรียน การจัดกลุ่มแบบกลุ่มประสบการณ์ กลุ่มสาระวิชา หรือกลุ่มผสมผสาน ก็สามารถทำได้ แต่เมื่อวัดประเมินผลจะต้องเทียบโอนเข้าสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ด้วยปพ.1 จะจัดทำในรูปแบบกลุ่มสาระ

 • ใน Workshop จะพูดถึงแนวทางของในการจัดการศึกษาร่วมกับศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ แผนหลักของศูนย์ จากนั้นจะเป็นเรื่องของการเขียนแผนรายบุคคล การทำร่องรอยการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และถามตอบเรื่องต่าง ๆ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่จะจดทะเบียนกับศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ เพื่อให้เข้าใจแนวทางของศูนย์ประกอบการตัดสินใจ และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
 • Workshop จัดในวันเสาร์อาทิตย์ จำนวน วัน  ค่ากิจกรรมคนละ 1200 บาท รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน มื้อ อาหารว่าง มิ้อ
 • ผู้จัดการศึกษาหลักจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมทั้ง วัน ด้วยมีเนื้อหาต่างกัน ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมครบจะไม่สามารถยื่นใบสมัครได้

ในปัจจุบันศูนย์การเรียนรุ่งอรุณไม่มีการเปิดเทียบโอนวุฒิ หรือ เทียบโอนช่วงชั้น การสมัครเข้าเรียนจะต้องแสดงวุฒิชั้นก่อนหน้า (ยกเว้นการเข้าประถม 1 ไม่ต้องมีวุฒิอนุบาล 3)

ทางเราเน้นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สำหรับครอบครัวเดี่ยวที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองเป็นหลัก แต่ยังสามารถเรียนร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ได้ โดยทางครอบครัวจะต้องเป็นผู้จัดทำร่องรอยการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ทางผู้สอนจัดทำให้ได้ 

ปฏิทินการศึกษา (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 • ปฐมนิเทศครอบครัวบ้านเรียน   (เดือนพฤษภาคม)
 • ส่งแบบประเมินและร่องรอยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1  (เดือนกรกฎาคม)
 • ประเมินผลภาคเรียนที่ 1 (Share & Tell)  (เดือนสิงหาคม)
 • กิจกรรมกีฬาสี  (เดือนพฤศจิกายน)
 • ส่งแบบประเมินและร่องรอยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2  (เดือนมกราคม)
 • ประเมินผลภาคเรียนที่ 2 (เด็กเรา เล่าเรื่อง)  (เดือนกุมภาพันธ์)

 

Contact us

พูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยนเรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว
Opening Hours

จันทร์ – เสาร์
10.00 – 20.00 น.

Our Location

ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม

Contact Info

098 258 2677
admin@ralc.ac.th

ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ